เกี่ยวกับโรงพยาบาลของเรา

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสตึกเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง (จำนวนใช้จริง 90-120 เตียง)

เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ผสมผสานเชื่อมโยงทุกสุขภาวะ ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชน แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสตึก ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขต อำเภอสตึกและประชาชนพื้นที่ข้างเคียง ตามมาตรฐานวิชาชีพและตามศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ดังนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการกายภาพบำบัด บริการแพทย์แผนไทย คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกวัยรุ่น และอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนประชากรในเขตอำเภอ 111,267 คน

อัตรากำลัง

จำนวนแพทย์ทั้งหมด 12 คน

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 268 คน

จำนวนผู้ป่วยนอก visit OPD

119,834 คน/ปัจจุบัน

จำนวนผู้ป่วยใน IPD

4,684 คน/ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

 • 2509-2512

  นพ.ประยงค์ วงศ์เจริญ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

 • 2513-2514

  นพ.มนู เก่งพานิชย์

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

 • 2515-2516

  นพ.เชิดเกียรติ เเสนคำ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

 • 2517-2518

  นพ.เดชา คูวุฒฑยากร

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

 • 2519-2550

  นพ.หัสชัย ฉันทดารา

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

 • 2550-2557

  นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

 • 2558-2560

  นพ.สมพงษ์ เชิดชูพงศ์ล้ำ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

 • 2560-2563

  นพ.ภุชงค์ ไชยชิน

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

 • 2563-ปัจจุบัน

  นพ.นครินทร์ โสมาบุตร

  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึกโรงพยาบาลสตึก