รับบริการ

ขั้นตอนการมารับบริการ

1.ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำบัตรการรักษา
2.พบเจ้าหน้าที่ทำการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
3.พบพยาบาลซักประวัติ
4.รอคิวเข้าพบแพทย์
5.เข้าพบแพทย์ พร้อมตรวจรักษา
6.พบพยาบาลหลังพบแพทย์ ออกนัด(กรณีมีนัดครั้งต่อไป)
7.ยื่นรับยาที่ห้องยา พร้อมรับยาและคำแนะนำ ชำระเงิน (กรณีมีค่าใช้จ่าย)
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง


โรงพยาบาลสตึก