วิสัยทัศน์

“คนสตึกสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ระบบบริการได้มาตรฐาน”

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ข่าวประกาศ

Coding
งานคุณภาพ

งานคุณภาพโรงพยาบาลสตึก

Coding
Satuek Haff Marathon

วิ่งเลาะริมมูล

Coding
กิจกรรม 5 ส.

Big Cleaning Day

Coding
Program download

download Program ต่างๆ

Coding
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจากงานพัสดุการประกวดราคาซื้อ

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment)โรงพยาบาลสตึก