วิสัยทัศน์

“คนสตึกสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ระบบบริการได้มาตรฐาน”

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ข่าวประกาศ

Coding
Download แบบคำร้อง

Download แบบคำร้องขอเผยแพร่ข้อมูล

Coding
Program download

download Program ต่างๆ

Coding
งานคุณภาพ

งานคุณภาพโรงพยาบาลสตึก

Coding
Satuek Haff Marathon

วิ่งเลาะริมมูล

Coding
Application คนหุ่นดี

บันทึกข้อมูลดัชนีมวลกายรายวัน เพื่อแสดงแนวโน้มค่าดัชนีมวลกาย และอ่านบาร์โค๊ช เพื่อแสดงพลังงานจากอาหารและให้ความรู้ในการออกกำลังกาย

Coding
กิจกรรม 5 ส.

Big Cleaning Dayโรงพยาบาลสตึก