วิสัยทัศน์

“คนสตึกสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ระบบบริการได้มาตรฐาน”

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ข่าวประกาศ

Coding
Download แบบคำร้อง

Download แบบคำร้องขอเผยแพร่ข้อมูล

Coding
Application คนหุ่นดี

บันทึกข้อมูลดัชนีมวลกายรายวัน เพื่อแสดงแนวโน้มค่าดัชนีมวลกาย และอ่านบาร์โค๊ช เพื่อแสดงพลังงานจากอาหารและให้ความรู้ในการออกกำลังกาย

Coding
Program download

download Program ต่างๆ

Coding
Satuek Haff Marathon

วิ่งเลาะริมมูล

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment)

Coding
กิจกรรม 5 ส.

Big Cleaning Dayโรงพยาบาลสตึก