วิสัยทัศน์

“คนสตึกสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ระบบบริการได้มาตรฐาน”

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ข่าวประกาศ

Coding
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศ

ควบคุมภายใน

Coding
งานคุณภาพ

งานคุณภาพโรงพยาบาลสตึก

Coding
สาธารณสุขอำเภอสตึก

สสอ.สตึก

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment)

Coding
Download แบบคำร้อง

Download แบบคำร้องขอเผยแพร่ข้อมูล

Coding
กิจกรรม 5 ส.

Big Cleaning Dayโรงพยาบาลสตึก