วิสัยทัศน์

“คนสตึกสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ระบบบริการได้มาตรฐาน”

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสตึก