แบบประเมิน ITA 62 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   

Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 

EB1.การจัดซื้อจัดจ้าง

1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 61
EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือวางระบบในการดำเนินเพื่อส่งเสริม  
EB3.หน่วยงานมีการเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
EB4.หน่วยงานมีการเผยเเพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
1.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  (แบบ สขร.1).
EB5.หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได
EB6.ผู้ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการจัดทำแผนงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการจัดทำแผนงาน/โครงการ
EB7.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ
EB8.ฟน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือกก่ารวางระบบในการเผยแพร่ 5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

1.3.โครงสร้างหน่วยงาน

1.5-1.6 ค่านิยม

1.7.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1.8 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.9 จรรยาบรรณ

ข้อที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

4.แผนรับ-จ่าย-รพ.สตึกปี-62

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัยหาในกรณีเกิดการร้องเรียน

ข้อที่7

7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจังจ้างประจำปีที่ผ่านมา

7.2

7.3

7.4ประกาศสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน-

ข้อที่ 8มาตรฐานหรือคู่มือขั้นตอนการให้บริการ

8.1 ตารางมอบหมายงานพนักงานบริการ-62

8.2 ขั้นตอนการบริการงานยานพาหนะ-โรงพยาบาลสตึก-อำเภอสตึก-จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อที่ 9 วิดีโอ ขั้นตอนการมารับบริการโอพีดี

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  (ที่ผ่านมา) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ  
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
EB 16 หน่วยงานมีการกำาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ หน่วยงาน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการ
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่  1.หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่   
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่

 
 


 


15 March 2020โรงพยาบาลสตึก