ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 ช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสตึกได้พร้อมใจกันร่วมทำกิจกรรม 5 ส. "ลอกท้องร่องระบายน้ำ บริเวณรอบโรงพยาบาล" 5 ส. รวมใจ ใส่ใจพัฒนา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงจากทางเทศบาลตำบลสตึกมาช่วยชำระล้างร่องระบายน้ำของโรงพยาบาล   ลายละเอียดเพิ่มเติม


20 March 2019โรงพยาบาลสตึก