ข่าวประชาสัมพันธ์

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี2562

ITA 2562

Coding
จัดซื้อจัดจ้าง 63

ประกาศจากงานพัสดุการประกวดราคาซื้อ

Coding
กิจกรรม 5 ส.

Big Cleaning Day

Coding
Download แบบคำร้อง

Download แบบคำร้องขอเผยแพร่ข้อมูล

Coding
Application คนหุ่นดี

บันทึกข้อมูลดัชนีมวลกายรายวัน เพื่อแสดงแนวโน้มค่าดัชนีมวลกาย และอ่านบาร์โค๊ช เพื่อแสดงพลังงานจากอาหารและให้ความรู้ในการออกกำลังกาย

Coding
Program download

download Program ต่างๆ

Coding
งานคุณภาพ

งานคุณภาพโรงพยาบาลสตึก

Coding
สาธารณสุขอำเภอสตึก

สสอ.สตึก

Coding
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศ

ควบคุมภายใน

Coding
ประชาสัมพันธ์

covid 2019

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2563

ITA 2563โรงพยาบาลสตึก