ข่าวประชาสัมพันธ์

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี2562

ITA 2562

Coding
สาธารณสุขอำเภอสตึก

สสอ.สตึก

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2563

ITA 2563โรงพยาบาลสตึก