ข่าวประชาสัมพันธ์

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment)โรงพยาบาลสตึก